Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl

Regulamin

RE:START KARIERY

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach działalności firmy reStart kariery Patrycja Załuska oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://restartkariery.pl/. 

 

2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów: 

    1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.); 

    2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.); 

    3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.); 

    4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają: 

    1) Administrator – reStart kariery Patrycja Załuska z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmackiej 18 lok. 90, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 380270268, NIP: 691-211-53-51 

    2) RE:START KARIERY – wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu edukację w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, w szczególności strona internetowa działająca pod adresem https://restartkariery.pl, konferencja, szkolenie, konsultacje dla uczestników czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne; 

    3) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora; 

   4) Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e- mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do realizacji usług i wydarzeń, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;

    5) Wydarzenie – rozumie się przez to wydarzenie w formie konsultacji, szkolenia, warsztatu, konferencji, organizowanych przez Administratora;

    6) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;

    7) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji; 

    8) Portal – oficjalna strona internetowa firmy reStart kariery Patrycja Załuska mająca na celu sprzedaż usług, promocję wydarzeń, umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się na dane wydarzenie, zakup Biletów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://restartkariery.pl;

    9) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, konsultacjach, Konferencji oraz zgłoszenia chęci otrzymania e- booka lub informacji o zamówieniu książki, a także zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera; 

    10) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usług oferowanych przez Administratora;

   11) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w tym w szczególności: 

        a) Rejestracja udziału w szkoleniu, konsultacjach czy Konferencji poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się pod adresem: https://restartkariery.pl; 

        b) udostępnienie e-booka; 

       c) przesłanie informacji o zamówieniu książki; 

      d) newsletter – usługa dostarczania przez Organizatorów informacji dotyczących wydarzeń lub usług oferowanych przez Organizatorów; 

       e) sprzedaż Biletów na wydarzenia organizowane przez Administratora.

 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu.

 

5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione. 

 

6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu. 

 

7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do umieszczania treści, które: 

    1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora); 

    2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące; 

    3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite; 

    4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników; 

    5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej; 

    6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu. 

8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego. 

 

§ 2. 

Zgłoszenie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora 

1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorami umowy o uczestnictwo w szkoleniu, konsultacjach czy Konferencji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym przez Administratora. W przypadku dokonania Rejestracji udziału w wydarzeniu płatnym Użytkownik zobowiązuje także do dokonania opłaty za udział, zgodnie z § 3. Regulaminu

2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia wydarzenia organizowanego przez Administratora.

3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Użytkownika.

5. Administrator wysyła Użytkownikowi Potwierdzenie nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od upływu terminu dokonania Rejestracji, o którym mowa w §2 ust. 1. 

6. Otrzymując Potwierdzenie Użytkownik uzyskuje status uczestnika wydarzenia. Uzyskanie statusu uczestnika uzależnione jest od dokonania opłaty za udział w wydarzeniu na zasadach opisanych w § 3. niniejszego Regulaminu. 

7. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie Potwierdzenia do Użytkownika, których nie zakwalifikował do udziału w wydarzeniu.

8. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w wydarzeniu Administrator niezwłocznie zwraca dokonaną przez Użytkownika opłatę za udział w wydarzeniu.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz imion i nazwisk osób biorących udział w organizowanych przez siebie wydarzeniach.

 

§ 3. Płatności 

1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w wydarzeniu w postaci zakupienia Biletu na wydarzenie zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej Administratora.

2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w wydarzeniu jest warunkiem uzyskania Potwierdzenia oraz udziału w wydarzeniu.

3. Opłatę za udział w wydarzeniu należy wnieść do dnia zamknięcia Rejestracji, z tym że Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

4. Po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem należnego podatku. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania płatności przez Administratora.

5. Dokonanie opłaty za udział w wydarzeniu jest możliwe na stronie internetowej: https://restartkariery.pl, poprzez środki płatności udostępnione przez Administratora za pośrednictwem Portalu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów płatności, a w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (dalej jako „PayUS.A.”) czy Inpay A/S, Toldbodgade 55 B, 1253 KCopenhagen, Denmark (dalej jako „Inpay A/S”); oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zachęca Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności oraz z regulaminami PayU S.A. oraz Inpay A/S przed dokonaniem płatności.

7. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych umożliwiających jego identyfikację oraz do wskazania danych do faktury.

8. Użytkownik może w celu przekazania Administratorowi danych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dokonać Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu społecznościowym Facebook działającym pod adresem: https://facebook.com/ lub na portalu Evenea działającym pod adresem https://evenea.pl/.

9. Użytkownik biorący udział w wydarzeniu obowiązany jest posiadać przy sobie Potwierdzenie i w razie wątpliwości okazać je. 

 

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w ramach odstąpienia od umowy. 

2. Użytkownik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na inny podmiot. W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: patrycja@restartkariery.pl 

 

§ 5. Zmiana i odwołanie wydarzenia 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wydarzenia. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca wydarzenia, czasu jego trwania czy programu wydarzenia. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, Administrator opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tym Użytkowników, którzy zakupili Bilet upoważniający do udziału w wydarzeniu: e-mailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej. 5. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu wydarzenia i poinformowania o powyższym odpowiednich Użytkowników.

 

§ 6. Newsletter 

1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera. 

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przez użytkownika adres e-mail. 

3. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką Prywatności. 

4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator. 

5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo poprze zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

 

§ 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami 

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość. 

 

§ 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną 

1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 

5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności. 

6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora: 

    1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików cookies; 

    2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

 

§ 9. Odpowiedzialność Użytkowników 

1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych przez reStart kariery Patrycja Załuska, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika zakupu usługi będącej częścią oferty, udziału w wydarzeniu lub zakup Biletu na wydarzenie, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Koszt przejazdu na konsultację, szkolenie czy inne wydarzenie oraz koszty pobytu Użytkownik pokrywa we własnym zakresie.

3. Podczas wydarzenia Administrator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje wideo. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: patrycja@restartkariery.pl, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub zakupie Biletu. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkowników podczas wydarzenia. Użytkownik biorący udział w wydarzeniu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

 

§ 10. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 

2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora. 

3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje. 

5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Portalu. 

 

§ 11. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest reStart kariery Patrycja Załuska z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Sarmackiej 18 lok. 90 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 380270268, NIP: 691-211-53-51 

2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników Portalu opisane są w Polityce Prywatności.

 

§ 12. Reklamacje 

1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora. 

2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres patrycja@restartkariery.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail. 

3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Administratora, tj. szkolenia, konsultacji, Konferencji, powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: patrycja@restartkariery.pl, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udziału w wydarzenia. 

5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODRwsporach konsumenckich)w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in. 

    1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej; 

    2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; 

    3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 

    4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu. 

2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2020 r.

 

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną 

 

Administratorzy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratorów środków zabezpieczających infrastrukturę Administratorów przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 

    − złośliwe oprogramowanie (ang. malware) 

    – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

    − programy szpiegujące (ang. spyware) 

    – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu; 

    − spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; 

    − wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); 

    − włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. 

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: 

    − włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 

    − aktualizacja wszelkiego oprogramowania, 

    − nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, 

    − czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 

    − wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, 

   − regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

   − szyfrowanie transmisji danych, 

   − instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 

   − używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Slash

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy i sprawdźmy,
w jaki sposób mogę Ci pomóc